Fredag 25. mai inviterte Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) alle departementene til oppstartsmøte for arbeidet med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Formålet med møtet var å informere om meldingsarbeidet, planer og videre prosess. 

Ekspedisjonssjef i KMD Sølve Steffensen åpnet møtet og satt meldingsarbeidet i sammenheng med de mange reformene som er iverksatt de siste fire årene i offentlig sektor. – Reformene skal ikke kun være tekniske sammenslåinger og endringer, de som skal gjennomføre disse endringene må benytte muligheten det gir til å tenke nytt, sa Steffensen. – Nå er et godt tidspunkt for å jobbe med endring og innovasjon.

Departementene er sentrale aktører i meldingsarbeidet – og regjeringens innovasjonsløft. De har en viktig pådriverrolle som etatsstyrere av virksomheter og etater, og en helt sentral samordningsrolle både internt i egen sektor og på tvers av sektorer. For som vi vet; innovasjon i offentlig sektor handler ofte om å organisere tjenester ut i fra brukernes behov – på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Samtidig er departementene også virksomheter som må innovere i eget hus. Det gjelder både de tjenestene og produktene de leverer, måten de kommuniserer på og måten de organiserer arbeidet sitt på.

Foto: Anne Lise Nordheim

KMD fikk nyttige tilbakemeldinger under møtet, og det ble delt erfaringer fra både innovasjonsspredning og bruk av innovasjonsvennlige anskaffelser. En tilbakemelding var at meldingsarbeidet kan bidra til å gi et løft til det arbeidet som allerede foregår i de ulike sektorene. Flere av møtedeltakerne ga uttrykk for at dette er et arbeid de er motivert til å delta i. Dette er tilbakemeldinger som gleder Sølve Steffensen og resten av teamet i KMD som skal jobbe med innovasjonsmeldingen.

– Denne stortingsmeldingen tar for seg hele offentlig sektor i Norge. Det sier seg selv at vi i KMD ikke kan gjøre denne jobben alene – vi trenger å samarbeide med de andre departementene, i tillegg til å få frem innspill fra aktører som befinner seg utenfor departementsfellesskapet, avsluttet Steffensen.