16. november samlet Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) over 100 innovatører fra hele offentlig sektor, næringsliv, forskningsinstitusjoner og frivillig sektor så de kunne gi sine råd til arbeidet med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor, utveksle erfaringer og reflekter over hva hver enkelt kan gjøre for å øke innovasjonstakten i offentlig sektor. Engasjementet var stort allerede før dørene åpnet.

Statssekretær Paul Chaffey ønsket velkommen og oppfordret til engasjement fra deltakerne slik at regjeringen kan utvikle en politikk som møter deres behov. Og engasjement fikk han! I tillegg fikk han mange gode innspill til hvilke områder regjeringen bør prioritere når det skal utvikles politikk og tiltak. Mange av rådene er også gode råd for hvordan vi allerede nå kan få mer innovasjon i offentlig sektor. Her er noen av dem:

Offentlig sektor kan ikke løse utfordringene alene, vi må ha med oss innbyggerne, næringslivet, sosiale entreprenører, forskningsinstitusjoner og frivillig sektor 

Ekspertene har ikke lenger tilstrekkelig kunnskap. Vi må spørre innbyggerne. Det er kostnadseffektivt på sikt. I tillegg må både næringsliv, frivillige og forskning kobles på. Det vil gi nytenkning, bærekraftige løsninger og hjelp til å spre gode løsninger.

Mange kommuner og virksomheter får til mye gjennom personlige nettverk, men for å få til varige løsninger og mest mulig effekt på sikt bør samhandlingen være en del av virksomhetens strategi. Det er også mange virksomheter og kommuner som er flinke til å utvikle nye løsninger på tvers av virksomheter og nivåer gjennom spleiselag og avtaler knyttet til de enkelte sakene. Men – hvis vi skal få til robuste løsninger må vi utvikle nye finansierings- og forvaltningsmodeller som ikke bare er knyttet til økonomi og utvikling av nye løsninger, men som også omhandler drift og videreutvikling, og samarbeid og beslutningsstrukturer.

Det er et uutnyttet handlingsrom for innovasjon – det gjelder å gripe mulighetene! 

Mange av deltakerne mente at offentlige virksomheter kan skape rom for innovasjon innenfor gjeldende økonomiske rammer, og at det både er kapasitet og vilje til å teste ut innovative løsninger i offentlig sektor. Men vi må ha modige ledere som tørr å prøve og som tørr å gi medarbeidere beslutningsansvar. I tillegg må toppledere, departementer og politikere forstå at å lede endring er fylt med usikkerhet og risiko, og at endringsarbeid som ikke lykkes derfor ikke automatisk kan få negative konsekvenser for de lederne som prøver.

Organisasjonens evne til å jobbe innovativt handler om å ha riktig kompetanse, men kanskje enda mer om å ha riktig tankesett og en kultur for innovasjon 

Både ledere og medarbeidere har helt sentrale roller for i igangsette og gjennomføre innovasjon. Metode er viktig og innovasjonsprosesser bør derfor ledes av mennesker som kan prosess, ikke nødvendigvis fag.  Prosessledelse er en avgjørende kompetanse for å få til innovasjon. Det er også viktig å utvikle en endringskultur i virksomheten, og da må endringsarbeidet innrettes mot hele organisasjonen – ikke kun prosjektene. Vi må lære av feil ved å verdsette og framheve feiltrinn på lik linje med suksesser. Det vil gi læring og bedre resultater på sikt.

Her kan du lese en oppsummerende rapport fra samlingen. Hvis du vil lese mer om meldingsprosessen, se egen sak på nettsiden vår.

På dialogsamlingen ble det presentert noen funn fra Difis rykende ferske innovasjonsbarometer for staten. Se informasjon om dette på Difis nettsider.