I stortingsmeldingen presenterer regjeringen tre hovedprinsipper for innovasjon i offentlig sektor. Prinsippene er inspirert av OECDs erklæring for innovasjon, i tillegg til innspill som har kommet inn i meldingsprosessen:

 • Politikere og offentlige myndigheter må gi handlingsrom og insentiver til å innovere.
 • Ledere må utvikle kultur og kompetanse for innovasjon, der man har mot til å tenke nytt og lærer av feil og suksesser.
 • Offentlige virksomheter må søke nye former for samarbeid.

Disse tre punktene var også godt sammenfallende med de temaene som ble diskutert i Forskningsparken i dag; hvor betydningen av en innovativ kultur, ledere som viser vei og en offentlig sektor som tør å prøve og feile, og tør å åpne opp for samarbeid med både sosiale entreprenører, innbyggere, oppstartsbedrifter, frivillige og næringslivet ble løftet frem. Men som ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog sa; dette kommer ikke av seg selv, det tar tid og krever langsiktig og strukturert innsats. Arrangementet ble strømmet og kan ses her.

Fra venstre: miljørådgiver i Undervisningsbygg Bodil Motzke, ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog, CEO og gründer i StartupLab  Per Einar Dypvik, Kjetil Meisal CEO og gründer i ONiO, kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, seniorrådgiver arkitektur ved DOGA Ingerid Helsing Almaas, styreleder i KS Bjørn Arild Gram og CEO og Co-Founder i Diffia Soheil Dabestani (Foto: KMD)

− Å finne nye og smartere løsninger er ikke gjort gjennom ett enkelt grep. Det kan være små forbedringer som gjør hver enkelt ting litt enklere, smartere eller mer effektivt, men det kan også være store og radikale endringer som snur opp ned på hvordan oppgaver blir løst eller tjenester blir levert. Det som er viktig er at alle innovasjonene samlet sett sørger for at vi bevarer det vi setter høyest: Et bærekraftig velferdssamfunn også i fremtiden, sier Astrup

Stortingsmeldingen inneholder derfor ti politiske hovedgrep for å øke innovasjonsgraden i offentlig sektor:

 • jobbe for at rammebetingelsene for offentlig sektor gir handlingsrom og insentiver for innovasjon
 • utvikle et mer helhetlig og brukerrettet virkemiddelapparat for innovasjon i offentlig sektor
 • legge til rette for at offentlig sektor utnytter mulighetene digitalisering og ny teknologi gir for innovasjon.
 • støtte ledere i å bygge kultur for innovasjon som er preget av nysgjerrighet, åpenhet og mot
 • styrke samspillet mellom universitets- og høgskolesektoren, næringslivet og arbeidslivet, og legge til rette for at strategisk kompetanseutvikling i virksomhetene bidrar til innovasjonskompetanse i offentlig sektor
 • bruke forsøk og utprøving mer systematisk for å utvikle og ta i bruk innovative løsninger, og legge til rette for å omsette flere av de vellykkede forsøkene til varige løsninger
 • systematisere og spre erfaringer fra ulike former for samarbeid om innovasjon på tvers av forvaltningsnivåer, sektorer, næringsliv, forskningsmiljøer og sivilsamfunn
 • etablere et program for samarbeid mellom offentlig sektor og oppstartsselskaper, og styrke virkemidlene for innovative anskaffelser
 • gjøre data og forskning mer tilgjengelig, og oppfordre til økt samarbeid mellom offentlig sektor og forskningsmiljøer om utvikling og spredning av innovasjon
 • videreutvikle metodikk, kompetanse og veiledning om gevinstrealisering av innovasjon, legge til rette for at gevinster av innovasjon synliggjøres og realiseres i form av bedre tjenester og budsjettbesparelser, og jobbe mer systematisk med spredning av løsninger og erfaringer