Til tross for at offentlig sektor i de nordiske landene ikke er identisk, opplever landene det samme økte presset på offentlige tjenester. Endret demografi, miljøutfordringer, økte krav fra innbyggerne og et stadig mer komplekst utfordringsbilde utfordrer offentlig sektors evne til å levere enda bedre tjenester. Behovet for innovative løsninger er der, samtidig som det er et behov for systematisk kunnskap om gode løsninger.

De nordiske partnerne har lansert rapporten om innovasjonsbarometrene. Dette er den første sammenligningen av offentlig innovasjonsarbeid i de nordiske landene, og tallene viser at det er høy innovasjonstakt i alle de nordiske landene. 4 av 5 offentlige virksomheter i Norden er innovative.

Innovasjonsomfanget i Norden er høyt. Men hva er det som gjør at Finland ligger så mye høyere enn de andre landene? (bilde: innovationbarometer.org)

I rapporten framheves det at samarbeid om innovasjon er den nordiske normen, og at medarbeideres bidrag i stor grad er en drivende faktor for innovasjon i offentlig sektor i hele Norden. Å la seg inspirere av andres innovasjoner og å kopiere andres løsninger er utbredt. Samtidig er det mindre sannsynlig at virksomheter som resirkulerer eller kopierer innovasjoner bidrar til å spre løsningene til andre.

Innovasjonsbarometrenes utvalgsstørrelse, antall respondenter og svarprosent varierer fra land til land. Allikevel er mange av funnene svært like på tvers av de nordiske landene. De ulikhetene som  kommer fram foreslås av partnerne som startpunkt for videre diskusjon og læring.

www.innovationbarometer.org kan du lese den nordiske rapporten. Der ligger det også eksempler på offentlig innovasjon fra alle de nordiske landene, og mer informasjon om funnene fra de nordiske innovasjonsbarometrene.