Tretti ledere og ansatte fra ulike deler av offentlig sektor har, i tre samlinger, analysert drivkrefter, beskrevet hendelser og bygget scenariofortellinger for 2040. Nå er den strategiske framsynsprosessen avsluttet, og arbeidet er samlet i en rapport.

I rapporten presenteres fire mulige framtider for offentlig sektor i 2040

Bilde: KMD

Strategisk framsyn undersøker ulike mulige framtider

Strategisk framsyn, eller scenarioutvikling, er et verktøy for å identifisere nye trender og diskutere dem i en strategisk sammenheng. Man ser langt fram og vender oppmerksomheten mot det som skjer i omgivel­sene. Strategisk framsyn er ikke framskrivninger som beskriver hvordan vi tror utviklingen vil arte seg, men undersøker flere mulige utviklingsretninger.

Skal teste robustheten i meldingen – og starte diskusjoner!
Scenarioene brukes i arbeidet med stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor. De har allerede vært en del av beslutningsgrunnlaget i valget av de viktigste temaene for meldingen og vil hjelpe oss videre med  å diskutere robustheten i ulike forslag til politikk og tiltak. Kanskje er noen tiltak og politikkretninger mer relevante gitt visse utviklingsmuligheter enn andre. Har vi diskutert dette på forhånd, stiller vi sterkere når vi ser hvordan utviklingen faktisk blir.

Scenarioene skal være starten på en strategisk diskusjon, ikke slutten på en. De er laget for å inspirere og provosere til diskusjon, både internt i offentlig sektor og i samtaler med private og frivillige aktører. Alle i offentlig sektor kan bruke scenariene som bakgrunn for å diskutere framtida, utfordre antakelser man har og for å trekke inn nye perspektiver. I rapporten har vi inkludert noen spørsmål som kan hjelpe i gang dere som ønsker å starte en strategisk samtale i virksomheten basert på de fire mulige framtidene.