Som en del av meldingsarbeidet gjennomfører Kommunal- og moderniseringsdepartementet en strategisk framsynsprosess. Framsynsarbeidet skal hjelpe oss å lage politikk og tiltak som ikke bare treffer dagens situasjon, men også framtidens behov og utfordringer. Nå er den første av tre samlinger gjennomført, der 30 ledere og ansatte fra ulike deler av offentlig sektor diskuterte drivkrefter for endring som påvirker offentlig sektor fram mot 2040.

 

Hva er strategisk framsyn?

Strategisk framsyn, eller scenarioutvikling, er et verktøy for å identifisere nye trender og diskutere dem i en strategisk sammenheng. Det er et verktøy som gir mulighet til å kartlegge, forstå og reagere på globale trender. Strategisk framsyn er ikke framskrivninger som beskriver hvordan vi tror utviklingen vil arte seg, men anerkjenne at det eksisterer flere mulige utviklingsretninger.

Strategisk framsyn blir ofte benyttet som bakgrunn eller beslutningsgrunnlag for å sikre robuste beslutninger, og en politikk som kan tilpasses ulike utviklingsretninger i samfunnet.

Målet med den første workshopen

Arbeidsduk fra workshopen med kort som representerer drivkreftene. Gruppene plasserte kortene basert på hvordan de mente drivkreftene ville påvirke offentlig sektor og graden av usikkerhet knyttet til dette.

Formålet med den første workshopen var å identifisere, analysere og systematisere drivkrefter i samfunnet som vil påvirke utviklingen i offentlig sektor mot 2040. Drivkreftene som ble diskutert var både politiske, økonomiske, teknologiske, miljømessige, juridiske og sosiale. Deltakerne var delt inn i fem grupper, som alle diskuterte de samme drivkreftene.

Kristin Karlsrud Haugse i Rambøll Management Consulting innledet samlingen med å fortelle om hvordan scenarioutvikling kan brukes for å forberede oss på en usikker framtid. Hun siterte Voltaire, som skrev: «Tvil er ikke en behagelig tilstand, men sikkerhet er absurd».

Hvordan skal scenariene brukes i arbeidet med stortingsmeldingen?

Målet i meldingsarbeidet er å beskrive noen alternative framtidsscenarier for offentlig sektor i 2040. Scenariene vil hjelpe oss å velge ut de viktigste temaene for meldingen og til å diskutere robustheten i ulike forslag til politikk og tiltak. Kanskje er noen tiltak og politikkretninger mer relevante gitt visse utviklingsveier enn andre. Har vi diskutert dette på forhånd, stiller vi sterkere når vi ser hvordan utviklingen faktisk blir.

Resultatet fra workshopen

De fem gruppene gjorde ulike vurderinger av hvilke drivkrefter de mente var sikre og usikre, og hvilke som hadde høy og lavere påvirkning på utviklingen i offentlig sektor. Det tydeligste resultatet fra samlingen var variasjonen i vurderinger mellom gruppene. Det er i seg selv et interessant resultat, som viser at det er ulike perspektiver og ståsteder.

De neste workshopene gjennomføres i januar og februar, og scenarioene vil bli ferdigstilt tidlig vår 2019.