StimuLab skal i 2020 dele ut inntil 20,3 millioner kroner for å stimulere til innovasjon i offentlig sektor fra brukernes perspektiv. Stimulab søker samarbeid med statlige virksomheter og kommuner som våger å tenke nytt om roller, tjenester og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til innbyggerne. Gjennom StimuLab støtter Digitaliseringsdirektoratet, i samarbeid med DOGA, tidligfasen i utviklingsarbeidet. Prosjektene i samarbeidet må være åpne og ikke på forhånd ha bestemt løsning på sin utfordring.

Regjeringens digitaliseringsstrategi peker ut syv livshendelser hvor helhetlige og sammenhengende tjenester skal utvikles. I 2020 vil derfor StimuLab prioritere prosjekter som er en del av arbeidet med disse livshendelsene, gitt at prosjektene svarer på StimuLabs øvrige kriterier. Hvor stor andel av den totale budsjettpotten som går til prosjekter som faller inn under denne prioriteringen, er ikke fastsatt på forhånd. Alle prosjekter som svarer på våre kriterier, inviteres til å søke.

Søknadsfristen for nye prosjektforslag er 28. februar 2020.

Mer informasjon om Stimulab, kriterier, søknadsskjema og Stimulabs retningslinjer finner du  på Digitaliseringsdirektoratets og DOGAs nettsider.

Foto: Digdir.no

Om StimuLab:

Støtten er todelt og omfatter både økonomiske midler og tverrfaglig veiledning. Størrelsen på den økonomiske støtten tilpasses prosjektets omfang og kompleksitet.

Den økonomiske støtten går i sin helhet til å anskaffe kompetanse i markedet for å gjennomføre en StimuLab-prosess. Det er først og fremst snakk om designkompetanse, siden StimuLab stiller krav om at prosjektene skal utvikles gjennom en designdrevet prosess. Også annen kompetanse, som endringsledelse og gevinstrealisering, kan være aktuell, avhengig av prosjektets behov. Dette avklares innledningsvis i samarbeid mellom prosjektene og StimuLab.

Den tverrfaglige støtten fra StimuLab reduserer risiko og tilfører innovasjonsferdigheter i forberedelse av prosjektene, blant annet ved å:

  • identifisere og beskrive behov og muligheter, ikke løsning
  • sikre forståelse for innovasjonspotensial, forankring av innovasjonsarbeidet i virksomheten(e) og forpliktelse til implementering og høsting av gevinster
  • gjennomføre en anskaffelse av kompetanse, der man ikke vet hva leveransen konkret vil være.

Prosjekter som blir med i StimuLab må være villige til å dokumentere og dele sine erfaringer fra arbeidet. Dette gjøres også i samarbeid med StimuLab.