Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland inviterte 19. mars til DOGA for å markere starten på regjeringen sitt arbeid med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Over 250 deltakere kom. I tillegg var det mulig å følge arrangementet på regjeringen sine nettsider.

Kommunal- og moderniseringsministeren innledet med å peke på at innovasjonstakten og omfanget i offentlig sektor øke: “Vi står overfor en situasjon hvor vi vet at det økonomiske handlingsrommet kommer til å bli trangere. Vi skal gjennomføre det grønne skiftet, og – ikke minst – ser vi en utvikling der det blir flere eldre per yrkesaktiv.”

Samtidig understreket hun at økt innovasjon er noe regjeringen vil for å sikre en brukerorientert og effektiv offentlig sektor med høy tillit hos innbyggerne. «Vi vil ha mer ut av pengene. Sammenlignet med andre land bruker vi mye penger på for eksempel utdanning og helse, uten at resultatene er tilsvarende gode», sa hun.

Statsråden inviterte til en åpen og inkluderende prosess fremover for å sette innovasjon på dagsorden, og pekte på at arbeidet med meldingen ikke skal være et skrivebordsprosjekt i departementet.

Statsråd Monica Mæland i samtale med Kristoffer Dybvik fra flyktningtjenesten i Bydel Grünerløkka i Oslo kommune. De har starta «Do-It-Yourself», en grønn innovasjonsplattform for nyankomne flyktninger, som blant annet har et prosjekt med urbant landbruk. Foto: KMD

Tydelige stemmer og gode eksempler på innovasjon

Sissel Hoel i Difi presenterte #StimuLab sammen med Ulrika Staugaard fra Statsbygg som fortalte om hvordan de har inkludert framtidige brukere i prosjekteringen av bygg. Tverrfaglighet, eksperimentering, ledelse og politisk oppmerksomhet ble trukket fram som viktig for innovasjon. Mona Skaret fra Innovasjon Norge framhevet behovet for å ta tak i de store og sammensatte utfordringene, og ha toppledere i offentlig sektor som kan sitte i førersetet for endring. Det ble også gitt viktige budskap om lederforankring, brukerorientering, bruk av forskning og sosiale entreprenører fra Asker kommune ved rådmann Lars Bjerke og prosjektleder for Asker velferdslab Ingrid Blichfeldt, divisjonsdirektør i Forskningsrådet Jesper W. Simonsen og spesialrådgiver i sosialt entreprenørskap og innovasjon Sarah Prosser.

I tillegg hadde Bydel Grünerløkka, Tøyen unlimited, Leverandørutviklingsprogrammet, Asker kommune, #Stimulab og DOGA stands i hallen hvor de presenterte gode eksempler på innovasjon.

Hvis du vil se opptak av konferansen, klikk her.

Hvis du vil se en kort stemningsvideo fra konferansen, klikk her.

Invitasjon til innspill

Mæland understreket at “Vi skal utvikle rammer, strukturer, kulturer og tiltak som gjør at innovative ideer slipper frem.”

Det var også målet på oppstartsarrangementet, som ble avsluttet med en mini-workshop. Alle som var tilstede fikk gi innspill til hva som skal til for å få økt innovasjon i offentlig sektor og hvilke forventninger de har til arbeidet med den kommende stortingsmeldingen. Og den betydelige bunken med råd, eksempler og tips, gir verdifulle innspill til det videre arbeidet. Innspillene handlet blant annet om betydningen av ansatte og ledere, hvordan virkemidler for innovasjon bør innrettes, erfaringsdeling og kultur for innovasjon. Flere var opptatt av at nullfeil-kulturen må bort, og at vi må ta i bruk nye metoder som i større grad involverer brukerne. Det ble også uttrykt forventninger om en åpen og involverende prosess, og en stortingsmelding som inneholder konkrete tiltak og verktøy.