Indeks for innovasjonsklima
5 232 ansatte i staten besvarte Difis statsansatteundersøkelse i november 2018. For første gang er temaet innovasjon med i undersøkelsen, med måling av innovasjonsklima eller miljøet og rammebetingelsene for innovasjon i staten. Difi har vurdert innovasjonsklimaet ved å bruke resultater fra ulike deler av statsansatteundersøkelsen, som aspekter ved ledelse, kompetanse, forholdet til kolleger, grad av nytenkning, autonomi og vilje til endring. De nevnte områdene er utgangspunktet for en indeks for innovasjonsklima, som består av 12 påstander fra undersøkelsen. Disse er igjen gruppert etter områdene åpenhet, risikotåleranse, kompetanse, selvstendighet og endringsorientering.

Skjermdump: Difi.no

Nesten alle områdene i indeksen har forholdsvis høy skår, særlig på kompetanse og selvstendighet. Endingsorientering er området med lavest score.

Les mer i eget temahefte

Difi har laget et eget temahefte fra statsansatteundersøkelsen om innovasjonsklima i staten, det ligger på nettsidene deres. 

 

 

Hva er idealsituasjonen for innovasjonsvennlig kultur?

Nina Morrison og Anja Gjærum fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet presenterte arbeidet så langt om temaet kompetanse, kultur og tankesett. De undersøker hvordan en ideell kultur for innovasjon kan se ut, og du kan være med å gi tilbakemelding på det som så langt har kommet fram!

Gjennom innsiktsfasen for meldingsarbeidet kom det fram at kultur og tankesett er viktig for innovasjon, og enda viktigere enn kompetanse. Det er utgangspunktet for å beskrive kjennetegn ved kultur for innovasjon, tilpasset offentlig sektor i Norge. Kultur er ikke ensartet, den vil variere fra virksomhet til virksomhet, og kan til og med variere internt i virksomheten.  En beskrivelse av en idealsituasjon kan gi virksomheten et bedre utgangspunkt for å diskutere egen kultur, og velge hvor tiltak bør settes inn for å endre kulturen  i en retning som gir mer innovasjon.

I arbeidet har KMD med seg en gruppe personer med ulik erfaring og fra hele landet. De er primært fra offentlig sektor, men også fra forskning og privat sektor.

 

Har du lyst til å teste?

For tiden er et utkast til uttesting på arbeidsplassene til bidragsyterne i gruppa, og på siste workshop i mai skal det jobbes videre utfra tilbakemeldingene. Her kan du se en stor versjon av utkastet.

Du kan også være med å teste, vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger. Trykk på denne lenken for å sende inn din tilbakemelding på utkast til kjennetegn. Frist for å melde tilbake er 21.mai 2019.

En arbeidsgruppe jobber for tiden med et utkast til kjennetegn ved en innovasjonskultur (Foto: KMD).