NIFU og Rambøll Management Consulting har, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Difi og KS, bistått i et nordisk læringsprosjekt om veivalg og strategier for innovasjon i offentlig sektor på tvers av de nordiske landene. For Norges del har formålet vært å få mer kunnskap om de andre nordiske landenes strategier og tiltak. Dette skal igjen gi inspirasjon og refleksjon inn i det pågående arbeidet med stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor.

Som en del av prosjektet er det gjennomført en sammenlignende studie (rapport) av hvordan de nordiske landene tilnærmer seg innovasjon i offentlig sektor, med fokus på de overordnede trekkene.

Analytisk rammeverk

For å få en forståelse av hvordan de nordiske landene jobber er ulike initiativ og tiltak kategorisert i tre perspektiver:

  1. Innovasjon innad i organisasjoner / virksomhetsnær innovasjon (Management of innovation)
  2. Innovasjon i et systemperspektiv (Systems of innovation)
  3. Innvasjon i form av systemskift / utfordringsdrevet innovasjon (Transformative change)

En grovkornet gruppering viser at Norge og Danmark har flere likhetstrekk i sin tilnærming og oppsett, mens Sverige, Finland og Island også har flere likhetstrekk. Figuren presenterer en karikatur av de nordiske landene hvor landenes respektive fokusområder kommer fram:

Figuren viser en relativ vekting av et lands fokus i innovasjonsarbeidet, hvor mørkeblå farge = sterkt fokus, skravert blå = sekundært fokus, hvitt felt = delvis neglisjert fokus

Datainnsamlingen består av relevante dokumenter, intervjuer med 24 nøkkelinformanter i de nordiske landene og en heldags workshop i Oslo den 13. september med sentrale representanter fra Norge, Sverige, Danmark og Finland.