Forslag til statsbudsjett for 2019 ble lagt fram 8. oktober. Under omtaler vi noen av forslagene til satsinger knyttet til innovasjon i offentlig sektor.

Regjeringen foreslår å styrke StimuLab med 10 millioner – til i alt 20 millioner i 2019. Stimulab (ekstern lenke) er en stimuleringsordning for innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor. Formålet med tiltaket er en bedre og mer effektiv offentlig sektor. Eksperimenterende metoder som setter brukeren i sentrum kan gi mer relevante, treffsikre og samordnede tiltak for innbyggerne. Ordningen er i 2018 utvidet til gjelde både staten og kommunene.

Forskningsprogrammet Forkommune foreslås styrket med 10 millioner kroner i 2019. Forkommune (ekstern lenke) er Forskningsrådets program for forskning og innovasjon i kommunesektoren. Hovedmålet er å bidra til innovasjon ved å utvikle ny kunnskap, og å sørge for en bedre kobling mellom kommunesektor, forskningsmiljøer og andre kunnskapsaktører.

Regjeringen foreslår også å støtte IKTPLUSS med 10 millioner kroner. IKTPLUSS (ekstern lenke) dette er Forskningsrådets program for IKT-forskning og digital innovasjon. Det er i regi av programmet blant annet satt i gang prosjekter innenfor helse, omsorg og velferd.

Videre foreslås 24 mill. kroner til finansiering av ordningen Innovasjonspartnerskap i regi av Innovasjon Norge. Innovasjonspartnerskap (ekstern lenke) er et tiltak for offentlig-privat samarbeid om innovative offentlige innkjøp. Målet med ordningen er for offentlig sektor økt produktivitet, reduserte kostnader og økt kvalitet i tilbud og tjenester. For næringslivet er målet nye produkter og markeder som treffer langsiktige og strategiske behov i det offentlige. Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet bidrar også med midler til ordningen.

Se også:

Samleside for Statsbudsjettet 2019

Pressemelding: Tidenes største satsing på digitalisering