Innovasjon i offentlig sektor handler ofte om å bli inspirert av andre. En del av arbeidet med innovasjonsmeldingen vil derfor være å se på andre lands erfaringer. Politisk ledelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og teamet som skal jobbe med meldingen har derfor nylig vært i København og Gentofte for å bli inspirert av hvordan danskene jobber med innovasjon.

Danmark – et foregangsland

Danmark trekkes ofte frem som et foregangsland, de har hatt innovasjon på agendaen i offentlig sektor siden tidlig på 2000-tallet. En viktig faktor var etableringen av MindLab, som i sin opprinnelige form blant annet skulle bidra til å kople innovasjon til kjernevirksomheten i det daværende næringsdepartementet. I dansk offentlig sektor har det også vært satt i gang en rekke store reformer som kommunereformen og «sammenhængsreformen». Dette har gitt et godt utgangspunkt for å revurdere oppgaveløsing og øke innovasjonstakten.

Jobber systematisk for å bygge innovasjonskapasitet

Første stopp på turen var hos Center for Offentlig Innovation (COI). COI eies av partene i offentlig sektor, og de arbeider systematisk med innovasjonskapasitet og å spre kunnskap om nye og bedre måter å jobbe på. COI sprer kunnskap om innovasjon, blant annet gjennom Innovationsbarometeret. De har utviklet både spredningsguide og utvekslingsordning (Innovationspraktiken) for offentlig ansatte som vil lære mer og dele kunnskap om innovasjon.

Mål om å bli en digital frontløper

Reisefølget var også innom Erhvervsministeriet og deres Distruption Task Force som skal arbeide med å understøtte gjennomføringen av regjeringens digitale strategi. Strategien har som mål at Danmark skal bli en digital frontløper. Disruption Task Force sitt fokus er blant annet å se på hvordan digitalisering kan utnyttes bedre i hele sektoren til Erhvervsministeriet. Task Forcet skal også bidra med løsninger når ny teknologi utfordrer reguleringskultur.

Jobber sammen med innbyggerne for å løse utfordringer

På turen var det viktig å få erfaringer fra flere forvaltningsnivå, og i danske kommuner er det mye som skjer på innovasjonsfeltet. Vi besøkte Gentofte kommune, som har vært et populært reisemål for flere norske kommuner. De siste årene har Gentofte brukt en ny arbeidsform som de kaller oppgaveutvalg. I oppgaveutvalgene inviteres innbyggere og andre interessenter inn i utvalg sammen med lokalpolitikere, der målet er å sammen løse konkrete utfordringer i kommunen. Dette har vært en engasjerende arbeidsmetodikk både for politikere og innbyggere. Det har også ført til at kommuneadministrasjonen har lagt om sine arbeidsmetoder, de har fått en annen rolle i fasiliteringen av oppgaveutvalgene. Under møtet deltok også professor Jacob Torfing fra Roskilde Universitet. Han har evaluert Gentoftes arbeid med oppgaveutvalg, og er i tillegg godt kjent med norske kommuners arbeid med samskaping og innovasjon.

En egen innovasjonsminister

Det ble også tid til et møte mellom kommunal- og moderniseringsministeren og den danske minister for offentlig innovation, Sophie Løhde. De to ministrene diskuterte blant annet kommunereform, sammenhængsreform og hva disse betyr for innovasjonsarbeidet i offentlig sektor.

Foto: Jenny Kanestrøm Trøite, KMD

Inspirasjonen fra Danmark blir med oss inn i det videre meldingsarbeidet. Blant annet skal vi vurdere om Gentoftes arbeidsmetodikk kan hjelpe oss i utviklingen av politikk og tiltak til neste vår.