I høst har innovasjonsteamet i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) planlagt hvordan meldingsarbeidet skal gjennomføres. Vi er også i gang med å møte sentrale aktører som skal være med på å utvikle innholdet. I tiden framover skal vi ikke bare lage en stortingsmelding, vi skal selv jobbe innovativt når vi utvikler en helt ny innovasjonspolitikk for offentlig sektor. 

Sette retning –utvikle og teste – levere
Innovasjon i offentlig sektor favner bredt. Innovasjon er et begrep som omfatter mye, og offentlig sektor i Norge er stor. En slik bredde gir oss en utfordring i arbeidet vårt – meldingen kan ikke løse alt for alle, da vil vi kanskje ikke klare å løse noe. For å møte denne utfordringen, skal stortingsmeldingen utvikles gjennom tre faser.

I første fase, som varer fram til tidlig i 2019, er målet å skape en felles forståelse av hva innovasjon i offentlig sektor er. Da må vi finne ut mer om hvilke behov, utfordringer og muligheter offentlig sektor har for å øke innovasjonskraften.

Vi skal:

  • Kartlegge dagens behov hos offentlig sektor og andre aktører som bidrar til innovasjon i offentlig sektor. Innsiktene fra kartleggingen skal hjelpe oss å prioritere og sette retning for innholdet i stortingsmeldingen.
  • Gjøre et systematisk dokumentstudium for å få innsikt i eksisterende kunnskap.
  • Gjennomføre en fremsynsprosess om innovasjon, for å utvikle scenarier som kan hjelpe oss å utforske de utfordringene og mulighetene som kan treffe oss i framtiden.

–  Vi er veldig glad for at vi har kommet i gang med den utforskende delen av arbeidet, forteller utredningsleder Hanne-Cecilie Bjørka. Involvering er helt sentralt for meldingsarbeidet, og vi har allerede vært ute og snakket med medarbeidere og ledere i både stat og kommune for å lære mer om deres endrings- og innovasjonsreiser. Framover skal vi følge innovasjonsprosesser over tid, gjennomføre flere typer intervjuer og arrangere både større og mindre dialogsamlinger for å forstå og utvikle ideer sammen med de involverte aktørene.

I andre fase i arbeidet, fram mot sommeren 2019, skal vi utvikle politikk og forslag til tiltak innenfor områdene vi har prioritert. Politikken og tiltakene skal testes ved hjelp av scenariene som da skal være ferdigutviklet.

Meldingsarbeidet går inn i sin tredje og siste fase etter sommeren i 2019. Da skal meldingen ferdigstilles og oversendes til Stortinget innen første kvartal 2020.

Mye innovasjonspotensiale i tidligfasen
Erfaringene fra Difis StimuLab er at særlig de første fasene av innovasjonsprosjektet er avgjørende for å lykkes. Dette gjelder også for meldingsarbeidet.

–  For å finne en medisin som virker, må vi først stille riktig diagnose, sier Bjørka. Vi mener det er viktig å kjenne problemet godt og «bli i problemet» lenge nok til at vi kan komme opp med gode løsninger på faktiske utfordringer. Da må vi tørre å utfordre eksisterende antakelser om hva som er problemet, og vi må ha en åpen tilnærming til både årsaker og mulige løsninger. Derfor har vi brukt god tid i første stadiet av meldingsarbeidet – det tror vi vil øke sannsynligheten for at arbeidet gir størst mulig effekt.

En melding for i dag og for framtiden
Når regjeringen skal legge fram sitt forslag til framtidig politikk for innovasjon i offentlig sektor, må både politikken og tiltakene løse de utfordringene vi i offentlig sektor møter i dag. Samtidig må politikken ta høyde for de mulighetene og utfordringene vi vet vil komme, og være fleksibel nok til å kunne tilpasses det som kan treffe oss i framtiden.

 

Følg med på denne nettsiden for å få de siste oppdateringene om meldingsarbeidet.